Poradnik kupującego ABC fotografii – kompozycja
Strona główna  >  Aktualności  >  Wydarzenia  >  Konkurs fotograficzny "Przebudzenie wiosny"


Jeśli chcesz być na bieżąco z tym,
co dzieje się w świecie fotografii oraz otrzymywać informacje o nowych artykułach publikowanych w naszym serwisie, zapisz się do FOTOlettera.


Zapisz Wypisz

Porównywarka Porównywarka kompaktów Porównywarka kompaktów Porównywarka lustrzanek Porównywarka obiektywów
Czy wiesz, że ...
Aby w aparatach Canon PowerShot sprawdzić, jaka wersja firmware'u jest obecna w aparacie, należy przygotować sobie odpowiednią kartę pamięci?
Polecamy

Patagonia 2012

FotoGeA.com O fotografowaniu i podróşach

Akademia Fotoreportażu

FotoIndex

Chronoskron

Foto moon pl
 
Kurs Fotografii Warszawa

Konkurs fotograficzny "Przebudzenie wiosny"
Dodał: Przemysław Imieliński 05.04.2017
Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji imienia Floriana Mazurkiewicza ogłasza konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.


Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, ZPFP Okręg Wielkopolski, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Przewodniczącego Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Międzychodzie oraz Gminy Kwilcz.

Konkurs ''Przebudzenie wiosny'' – plakat


REGULAMIN KONKURSU
I. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Tematem zdjęć jest szeroko rozumiane "przebudzenie wiosny", które ze względu na swoją uniwersalność może przybierać wiele znaczeń, często symbolicznych i niejednoznacznych.
Wiosna to pora roku, podczas której otaczający nas świat budzi się do życia, słońce świeci coraz mocniej, a dni są coraz dłuższe. Aura optymistycznie nastraja do rzeczywistości i stanowi natchnienie do działania.

"Wiosna to początek nowego. Człowiek się zastanawia, co zmienić, którą drogę wybrać."
Izabela Sowa – Smak świeżych malin


II. UCZESTNICY
1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób zajmujących się fotografią.
2. Konkurs dzieli się na dwie kategorie wiekowe:
a) szkoły podstawowe i gimnazja – l kategoria wiekowa
b) szkoły ponadgimnazjalne i dorośli – II kategoria wiekowa
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/-ów lub opiekunów prawnych.

III. ZASADY KONKURSU
1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone max 3 fotografie.
2. Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej, w formacie JPG, w rozdzielczości 300 dpi, i minimalnej wielkości dłuższego boku 2000 pikseli oraz maksymalnej wielkości pliku 20 MB.
Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, (kadrowanie, rozjaśnianie, kontrastowanie, redukcja koloru itp.). Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
W razie wątpliwości co do autentyczności fotografii organizator ma prawo poprosić autora o przedstawienie pliku źródłowy danego zdjęcia. Jeżeli autor nie będzie w stanie tego zrobić, zdjęcie może zostać zdyskwalifikowane.
4. Zdjęcia należy przesłać w plikach JPG, nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko autora i numer kolejny zdjęcia (np. nowakl, nowak2), wraz z kartą zgłoszenia (w nazwie pliku z kartą zgłoszenia powinno być tylko nazwisko autora) na adres biuro@ckie.kwilcz.pl najpóźniej do 28 kwietnia 2017 roku.
5. Podpisaną kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19, 64-420 Kwilcz najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2017 roku.
6. Organizator zachowuje sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii:
a) co do których zachodzi podejrzenie iż zostały wykonane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.),
b) zdjęć o rażąco niskiej jakości technicznej,
c) zdjęć naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie.

IV. NAGRODY
1. W celu przeprowadzenia konkursu Organizator powoła profesjonalną komisję konkursową.
2. Laureaci I, II, III miejsca zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi. Łączna pula nagród wynosi 3000 zł oraz nagrody rzeczowe. O podziale nagród decyduje Jury.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja 2017 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
4. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 12 maja 2017 r. w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu uczestnik oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i udziela organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie ze zdjęć dla celów promocji konkursu "Przebudzenie wiosny" w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,
b) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacj a zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu,
c) najem, użyczanie; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych,
d) nadawanie internetowe,
e) równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f) w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych,
g) wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych,
h) publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach niekomercyjnych, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami niekomercyjnymi, w tym innymi utworami,
i) wykorzystywanie w niekomercyjnych materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych;
prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami, (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z dnia 23.02.1994 r.), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową,
j) wystawiania, udostępniania na stronie internetowej organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu.
2. Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu z jego udziałem. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędna dla udziału w konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez organizatora oraz współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją konkursu oraz jego tematyką, a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji konkursu dane osobowe uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.
3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www organizatora ew. na stronach patronów konkursu. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ckie.kwilcz.pl.
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
5. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator.
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
7. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje organizator i ogłasza je na stronie internetowej konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany regulaminu zmiany stają się wiążące, uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.
8. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika zawartych w regulaminie konkursu okaże się nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.
9. Dodatkowe informacje odnośnie konkursu udzielane będą pod numerem telefonu 616706018.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.

Karta zgłoszenia: do pobrania tutaj

Zobacz także:
Rusza konkurs fotograficzny "Spotkane w ciszy"
Zeiss Batis 2,8/135 – nowy obiektyw do aparatów Sony Alpha 7
Canon po raz 14. liderem globalnego rynku aparatów cyfrowych z wymienną optyką
Philips 276E8FJAB – moc kolorów na każde biurko
Fotograficzne Perły Polski 2017 wybrane!
Jury konkursu Sony World Photography Awards 2017 wybrało najlepsze zdjęcia z całego świata
Arek Rataj zdobywcą nagrody Poland National Award w konkursie Sony
Karty microSD do materiałów 4K marki Transcend
Konkurs fotograficzny "Sen dziecka"
Polak zwycięzcą konkursu Sony dla dokumentalistów
Sigma 135 mm F1.8 DG ART – cena i dostępność
BenQ PD2700Q dla projektantów i animatorów
Delock prezentuje czytnik do kart Micro SD
Portrety imigrantów z wyspy Ellis
Konkurs ''Portret niejedno ma oblicze'' rozstrzygnięty!
Wyniki konkursu Tychy Press Photo 2017
Lexar JumpDrive C20 – pendrive odkryty na nowo
Ceny oraz dostępność nowych obiektywów Tamrona
Nowa pojemność kart microSD x1000 UHS-II U3 od Lexara

Powrót do listy aktualności
Konkurs  Konkurs
Nocą wszystko wygląda inaczej

Pod osłoną nocy świat wygląda inaczej. Przenikają go miejskie światła, iluminacje budynków i głębia czerni. Fotografowanie przy słabym oświetleniu nie należy do najłatwiejszych, ale może przynieść fantastyczne, oryginalne efekty i wiele radości. Zabierzcie aparaty na nocną wyprawę i pokażcie, co uda Wam się uchwycić!
Nocą wszystko wygląda inaczej
 
Ostatnio dodane zdjęcie:
[30.11.2018]
Autor:
Ilona Idzikowska
 
Dodaj swoje zdjęcie
Przejdź do galerii
Poprzednie konkursy
Nagrody w konkursie

 


AKTUALNOŚCI | SPRZĘT | EDYCJA OBRAZU | TEORIA | PRAKTYKA | SZTUKA
Mapa serwisu mapa serwisu Reklama reklama Kontakt kontakt
Czas generacji: 1.043s.