Poradnik kupującego ABC fotografii – kompozycja
Strona główna  >  Aktualności  >  Wydarzenia  >  Konkurs fotograficzny "Przebudzenie wiosny"


Jeśli chcesz być na bieżąco z tym,
co dzieje się w świecie fotografii oraz otrzymywać informacje o nowych artykułach publikowanych w naszym serwisie, zapisz się do FOTOlettera.


Zapisz Wypisz

Porównywarka Porównywarka kompaktów Porównywarka kompaktów Porównywarka lustrzanek Porównywarka obiektywów
Czy wiesz, że ...
Pierwsze zdjęcie zostało naświetlone nie na celuloidowym, ani nawet szklanym negatywie, lecz na płytce cynkowej pokrytej… asfaltem syryjskim?
Polecamy

Patagonia 2012

FotoGeA.com O fotografowaniu i podróşach

Akademia Fotoreportażu

FotoIndex

Chronoskron

Foto moon pl
 
Kurs Fotografii Warszawa

Konkurs fotograficzny "Przebudzenie wiosny"
Dodał: Przemysław Imieliński 05.04.2017
Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji imienia Floriana Mazurkiewicza ogłasza konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.


Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, ZPFP Okręg Wielkopolski, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Przewodniczącego Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Międzychodzie oraz Gminy Kwilcz.

Konkurs ''Przebudzenie wiosny'' – plakat


REGULAMIN KONKURSU
I. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Tematem zdjęć jest szeroko rozumiane "przebudzenie wiosny", które ze względu na swoją uniwersalność może przybierać wiele znaczeń, często symbolicznych i niejednoznacznych.
Wiosna to pora roku, podczas której otaczający nas świat budzi się do życia, słońce świeci coraz mocniej, a dni są coraz dłuższe. Aura optymistycznie nastraja do rzeczywistości i stanowi natchnienie do działania.

"Wiosna to początek nowego. Człowiek się zastanawia, co zmienić, którą drogę wybrać."
Izabela Sowa – Smak świeżych malin


II. UCZESTNICY
1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób zajmujących się fotografią.
2. Konkurs dzieli się na dwie kategorie wiekowe:
a) szkoły podstawowe i gimnazja – l kategoria wiekowa
b) szkoły ponadgimnazjalne i dorośli – II kategoria wiekowa
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/-ów lub opiekunów prawnych.

III. ZASADY KONKURSU
1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone max 3 fotografie.
2. Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej, w formacie JPG, w rozdzielczości 300 dpi, i minimalnej wielkości dłuższego boku 2000 pikseli oraz maksymalnej wielkości pliku 20 MB.
Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, (kadrowanie, rozjaśnianie, kontrastowanie, redukcja koloru itp.). Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
W razie wątpliwości co do autentyczności fotografii organizator ma prawo poprosić autora o przedstawienie pliku źródłowy danego zdjęcia. Jeżeli autor nie będzie w stanie tego zrobić, zdjęcie może zostać zdyskwalifikowane.
4. Zdjęcia należy przesłać w plikach JPG, nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko autora i numer kolejny zdjęcia (np. nowakl, nowak2), wraz z kartą zgłoszenia (w nazwie pliku z kartą zgłoszenia powinno być tylko nazwisko autora) na adres biuro@ckie.kwilcz.pl najpóźniej do 28 kwietnia 2017 roku.
5. Podpisaną kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19, 64-420 Kwilcz najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2017 roku.
6. Organizator zachowuje sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii:
a) co do których zachodzi podejrzenie iż zostały wykonane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.),
b) zdjęć o rażąco niskiej jakości technicznej,
c) zdjęć naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie.

IV. NAGRODY
1. W celu przeprowadzenia konkursu Organizator powoła profesjonalną komisję konkursową.
2. Laureaci I, II, III miejsca zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi. Łączna pula nagród wynosi 3000 zł oraz nagrody rzeczowe. O podziale nagród decyduje Jury.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja 2017 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
4. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 12 maja 2017 r. w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu uczestnik oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i udziela organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie ze zdjęć dla celów promocji konkursu "Przebudzenie wiosny" w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,
b) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacj a zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu,
c) najem, użyczanie; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych,
d) nadawanie internetowe,
e) równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f) w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych,
g) wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych,
h) publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach niekomercyjnych, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami niekomercyjnymi, w tym innymi utworami,
i) wykorzystywanie w niekomercyjnych materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych;
prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami, (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z dnia 23.02.1994 r.), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową,
j) wystawiania, udostępniania na stronie internetowej organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu.
2. Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu z jego udziałem. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędna dla udziału w konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez organizatora oraz współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją konkursu oraz jego tematyką, a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji konkursu dane osobowe uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.
3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www organizatora ew. na stronach patronów konkursu. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ckie.kwilcz.pl.
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
5. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator.
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
7. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje organizator i ogłasza je na stronie internetowej konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany regulaminu zmiany stają się wiążące, uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.
8. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika zawartych w regulaminie konkursu okaże się nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.
9. Dodatkowe informacje odnośnie konkursu udzielane będą pod numerem telefonu 616706018.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.

Karta zgłoszenia: do pobrania tutaj

Zobacz także:
Rusza konkurs fotograficzny "Spotkane w ciszy"
Zeiss Batis 2,8/135 – nowy obiektyw do aparatów Sony Alpha 7
Canon po raz 14. liderem globalnego rynku aparatów cyfrowych z wymienną optyką
Philips 276E8FJAB – moc kolorów na każde biurko
Fotograficzne Perły Polski 2017 wybrane!
Jury konkursu Sony World Photography Awards 2017 wybrało najlepsze zdjęcia z całego świata
Arek Rataj zdobywcą nagrody Poland National Award w konkursie Sony
Karty microSD do materiałów 4K marki Transcend
Konkurs fotograficzny "Sen dziecka"
Polak zwycięzcą konkursu Sony dla dokumentalistów
Sigma 135 mm F1.8 DG ART – cena i dostępność
BenQ PD2700Q dla projektantów i animatorów
Delock prezentuje czytnik do kart Micro SD
Portrety imigrantów z wyspy Ellis
Konkurs ''Portret niejedno ma oblicze'' rozstrzygnięty!
Wyniki konkursu Tychy Press Photo 2017
Lexar JumpDrive C20 – pendrive odkryty na nowo
Ceny oraz dostępność nowych obiektywów Tamrona
Nowa pojemność kart microSD x1000 UHS-II U3 od Lexara

Powrót do listy aktualności
Konkurs  Konkurs
Nocą wszystko wygląda inaczej

Pod osłoną nocy świat wygląda inaczej. Przenikają go miejskie światła, iluminacje budynków i głębia czerni. Fotografowanie przy słabym oświetleniu nie należy do najłatwiejszych, ale może przynieść fantastyczne, oryginalne efekty i wiele radości. Zabierzcie aparaty na nocną wyprawę i pokażcie, co uda Wam się uchwycić!
Nocą wszystko wygląda inaczej
 
Ostatnio dodane zdjęcie:
[30.11.2018]
Autor:
Ilona Idzikowska
 
Dodaj swoje zdjęcie
Przejdź do galerii
Poprzednie konkursy
Nagrody w konkursie

 


AKTUALNOŚCI | SPRZĘT | EDYCJA OBRAZU | TEORIA | PRAKTYKA | SZTUKA
Mapa serwisu mapa serwisu Reklama reklama Kontakt kontakt
Czas generacji: 0.497s.